Årsmöte 2023-04-01

Dagordning

 1. Mötet öppnas.

 2. Val av mötesordförande och sekreterare.

 3. Val av två justeringspersoner.

 4. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper.

 7. Revisionsberättelse.

 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2022.

 9. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter.

 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

 11. Val av valberedning.

 12. Fastställande av årsavgift.

 13. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet.

 14. Av medlem fastställt, skriftligt förslag som kommit styrelsen tillhanda senast 15 februari 2023.

 15. Övrig av medlem fastställt förslag som styrelsen tagit ställning till.

 16. Övriga frågor.

 17. Mötet avslutas.


Zoma in på kartan för att se Folkhögskolan i Skogsby där vi håller årsmötet.