Om föreningen

Ölands Botaniska Förening (ÖBF) är ansluten till Svenska botaniska föreningen. Föreningen bildades 1992 och har 320 medlemmar varav ca hälften är bosatta på Öland.

ÖBF ska bevaka förändringar som sker i det öländska landskapet och de konsekvenser detta medför för floran. Förutom kärlväxter ägnar vi oss också åt svampar, lavar, mossor och kransalger.

Sedan 2008 genomför vi en total inventering av kärlväxtfloran på Öland. De växtfynd som kontinuerligt läggs in på Artportalen kommer olika myndigheter till del (Länsstyrelsen, kommuner, ArtDatabanken). Hittills har ca 400 000 fynduppgifter lagts in på Artportalen. Vi har gett ut en bok om botaniska utflyktsmål på Öland. På sikt kommer också fynden från inventeringen att presenteras i bokform.

Inom vårt floraväkteri besöker vi regelbundet växtplatser för hotade arter. Vid besöket uppskattar floraväktaren antalet enligt en särskild mall och noterar om något hot mot lokalen föreligger. I dagsläget har vi ca 6800 floraväktarlokaler registrerade på Artportalen. Vill du hjälpa till? Det räcker att du åtar dig en lokal som du besöker med ett bestämt intervall, alla bidrag är välkomna.

ÖBF lämnar synpunkter och remissvar på utredningar från Länsstyrelsen, kommuner och andra intressenter.

ÖBF ordnar exkursioner, inventeringsläger, föredrag, studiecirklar mm. Har du idéer om lämpliga aktiviteter kan du kontakta någon i styrelsen.

Vår tidskrift heter Krutbrännaren och utkommer med två nummer/år. Ansvarig utgivare är Håkan Lundkvist och redaktör Thomas Gunnarsson. Skrivna bidrag till tidskriften mottages tacksamt.